Chuỗi căn hộ dịch vụ

Tại sao doanh nghiệp phải đóng thuế? Các loại thuế phải đóng?